" Het kind mag kind zijn" (mama van Jet, 5)

De 4 Pedagogische basisdoelen

Blooming Kids werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Kinderen zijn leergierig en staan open voor nieuwe dingen. Regelmatige afstemmingen uitwisseling tussen ouders en pedagogisch werkers over de kinderen vinden wij belangrijk. Door af te stemmen zijn de ouders en pedagogisch werkers op de hoogte van wat zij en wij belangrijk vinden in de begeleiding, ondersteuning, verzorging en opvoeding van hun kind(eren). De kleinschaligheidvan onze opvang biedt de mogelijkheidniet alleen kinderen, maar ook de ouders goed te leren kennen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen en zelfredzaamheid ontwikkelen. 

Emotionele veiligheid

Ten aanzien van de emotionele veiligheid vindt Blooming Kids het belangrijk dat het kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt. In een emotioneel veilige omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken. Blooming Kids vraagt van haar pedagogisch medewerkers pedagogische en interactievaardigheden. Dat houdt in goed kijken en luisteren naar de kinderen, zien wat een kind interessant vindt, een lastige of bedreigende situatie met een grapje oplossen, een onzeker of twijfelend kind steun geven zodat het iets nieuws durft uit te proberen, aanvoelen wat de stemming in de groep is. 

Persoonlijke competentie

Blooming Kids draagt bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentievan kinderen. Enerzijds bestaat deze ontwikkeling uit de persoonlijkheid van kinderen (het steeds meer zelfstandig worden, zelfvertrouwen ontwikkelen en frustratietolerantie) en anderzijds het ontwikkelen van persoonlijke talenten. Dit kan op intellectueel, lichamelijk en creatief terrein. De pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids dagen de kinderen uit om toch dat nieuwe spel te proberen of toch mee te doen met een creatieve activiteit. Blooming Kids ziet het ook als een verrijking om het kind over de drempel te tillen. Het in aanraking komen met nieuw materiaal of spel is een verrijking op zich. 

Sociale vaardigheden

Sociale competenties ontstaan in relatie met andere mensen.

Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich sociaal kan ontwikkelen bij Blooming Kids? Pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte om te experimenteren en zelf te ontdekken. Zij zullen pas sturing geven aan een situatie als die daarom vraagt. Blooming Kids realiseert zich dat kinderen niet doen wat je zegt, maar doen wat jij doet. Wij geloven dat wij kinderen voorleven.

Normen en waarden

Kinderen moeten de kans krijgen om de waarden en normen te leren kennen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Ook cultuuroverdracht hoort bij dit pedagogische doel. Zowel pedagogisch medewerkers als de kinderen leven de afspraken en de regels na. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun rol en van de gemaakte afspraken. Wij beschouwen het als één van onze taken om aan de kinderen vrij algemene geldende normen en waarden over te dragen. Zoals je aan regels en afspraken houden, respect hebben voor anderen, groot en klein, beleefd zijn, samen spelen, samen delen en anderen geen pijn doen. 


"Het kind laat aan ons zien wat hij of zij nodig heeft op die dag op dat moment" Loes, medewerker KDV

Meer weten?